Ziekte, verlof en verzuim

Ziekte

Is uw kind ziek? Beterschap gewenst! U kunt uw kind afmelden in Parro. Ook als u bijvoorbeeld naar de tandarts moet, kunt u uw kind daar afmelden. Graag wel voor 08:30, zodat de leerkrachten dan weten welke kinderen die dag afwezig zijn.

Is uw kind niet op school zonder dat wij een verlof- of ziekmelding hebben ontvangen? Dan zullen wij u een Parrobericht sturen of bellen met de vraag waar uw kind blijft. Dit om zeker te weten dat er onderweg van huis naar school geen narigheden zijn gebeurd.

Verlof

Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag.
Tot de 18e verjaardag valt uw kind onder de leerplichtwet. In bijzondere/specifieke gevallen en slechts met schriftelijke toestemming van de directie kunnen één of meer extra vrije dagen worden verleend. We hanteren hiervoor het wettelijk kader.

Een aanvraag voor een vrije dag kan per mail bij de directeur worden aangevraagd. Hiervoor moet een aanvraagformulier voor schoolverlof worden ingevuld. De school moet zich bij het verlenen van toestemming houden aan de regels van de leerplichtwet.

Verzuim

Ongeoorloofd verzuim ofwel luxeverzuim is niet de bedoeling. Daarop wordt toezicht gehouden. Wanneer een leerling ongeoorloofd verzuimt, kan de directie niet anders dan daar melding van maken bij de leerplichtambtenaar. Meer informatie over verzuim en verlof vindt u in onze schoolgids.