Vertrouwenspersonen

Interne contactpersonen 

Bij een probleem staat de juf of meester voor u klaar. Als u er samen niet uitkomt, neemt u contact op met de directeur of intern begeleider. Vindt u nergens een luisterend oor? Dan zijn juf Gertrude en juf Vanessa onze interne contactpersonen. Zij luisteren en denken mee over vervolgstappen. Ouders, kinderen en teamleden kunnen bij hun terecht.  

Externe vertrouwingspersoon

Ouders die er met de direct betrokken en en/of de directeur niet uitkomen, kunnen zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon van CNS. De externe vertrouwenspersoon is gesprekspartner voor ouders bij de verdere afhandeling van de klacht. CNS maakt gebruik van een vaste externe vertrouwenspersoon: Sonja Tettero. Zij is via de e-mail Sonja@vertrouwenszaken.nl te bereiken of telefonisch via nummer 06-24676470.

De externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en behandelt meldingen vertrouwelijk, tenzij ze genoodzaakt is de klacht voor te leggen aan bestuur of landelijke klachtencommissie. De meldingen kunnen gaan over seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Klachtenprocedure

Hebben de voorgaande stappen geen oplossing voor het probleem gebracht, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie voor Christelijk Onder­wijs

De klachtenregeling heeft betrekking op: agressie, geweld en pesten, discriminerend ge­drag, seksuele intimidatie en ander machtsmisbruik. Op basis van uw klacht kunnen de klachtencommissie en externe vertrouwenspersoon onze school aanbevelingen doen. Op de website van CNS (www.cnsede.nl) vindt u de klachtenregeling.

Het adres van de klachtencommissie is:

Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH  Den Haag