MR en OR

Wat is de medezeggenschapsraad ?

Net als andere scholen heeft de Wilhelminaschool een Medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Wilhelminaschool bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 personeelsleden, die allen 3 jaar MR-lid zijn. De leden van de MR vertegenwoordigen hun achterban en worden hieruit gekozen. Men kan lid worden van de MR door zich verkiesbaar te stellen als er een vacature is. 

De Wilheminaschool maakt deel uit van een groep van 13 scholen die onder de vlag van CNS opereren. CNS heeft een schoolbestuur dat onder leiding staat van een algemeen directeur. De meeste beleidsmatige zaken worden op CNS niveau besloten. Medezeggenschap voor de 13 CNS scholen vindt plaats via de GMR (= gemeenschappelijke MR). In de GMR neemt van elke school 1 persoon zitting. Bij de Wilhelminaschool is dat één van de leden van de MR. 

De MR praat, adviseert en beslist mee over alles wat de school aangaat. Belangrijke besluiten die de directie wil nemen moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR haar standpunten kenbaar maken aan de directie. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. De MR vergadert ongeveer 8 keer per schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders en leerkrachten staat het vrij deze vergaderingen bij te wonen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de leden van de MR. U kunt ons ook bereiken via: mr@wilhelmina.cnsede.nl

Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders die in nauwe samenwerking met de leerkrachten allerlei activiteiten voor de school organiseert. Hierbij kunt u denken aan het schoolreisje, de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, projectweek en nog veel meer. Daarnaast zorgen we regelmatig voor wat lekkers voor kinderen en ouders, zoals bij verschillende sportactiviteiten, de eerste schooldag en de avond4daagse. Ook bij de spreek- en ouderavonden zorgen we voor een kopje koffie of thee voor alle ouders. 

Maar de OR kan het niet alleen! Zonder uw hulp bij al deze leuke evenementen kunnen ze geen doorgang vinden

Ouderbijdrage

Om deze activiteiten te kunnen organiseren en de kinderen een aantal extraatjes te kunnen geven (zoals sinterklaascadeautjes, kerstattenties, een ijsje op de sportdag) wordt aan de ouders van de leerlingen een vrijwillige bijdrage gevraagd. U ontvangt hiervoor een factuur van school. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022/2023 bedraagt €30,00 per leerling. Daarnaast vragen wij ook een bijdrage van €5,00 die specifiek voor het plein- en buitenspeelmateriaal gereserveerd wordt. De MR heeft hiermee ingestemd. Voor de kinderen die na 1 januari 2023 op school komen, bedraagt de ouderbijdrage €15,00 en de bijdrage voor het plein en buitenspeelmateriaal €2,50.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?

U kunt altijd één van de ouderraadsleden benaderen. Ook kunt u een e-mail sturen aan or.wilhelmina@cnsede.nl