Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

 De organisatie van de school

We zijn het schooljaar 2022-2023 gestart met 12 groepen, te weten 1/2A, 1/2B, 1/2C, 3A, 3B, 4, 5A, 5B, 6A, 6B, 7 en 8. 

De leerkrachten
Op de Wilhelminaschool werken ongeveer 27 leerkrachten. Alle leerkrachten doen mee aan teamgerichte scholing. Daarnaast hebben teamleden zich persoonlijk gespecialiseerd. Naast het lesgeven zijn er veel lesgebonden taken, zoals voorbereiding, correctie, contacten met ouders e.d. Ook zijn er klassenoverstijgende zaken waar leerkrachten zich voor inzetten. Hieronder vallen bijvoorbeeld vergaderingen, organiseren van bijzondere activiteiten, werkgroepen en allerlei andere praktische zaken. 

Vervanging
Door ziekte of andere omstandigheden, kan de directie soms op zeer korte termijn met een situatie geconfronteerd worden, waarbij vervanging voor een groep nodig is. Dit is meestal een invalleerkracht. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, wordt in uiterste nood de groep naar huis gestuurd.

Stagiaires op school
Studenten van de Christelijke Hogeschool te Ede en de Marnix-Academie te Utrecht lopen stage op de Wilhelminaschool om zo de nodige praktijkervaring op te doen. Ook hebben we soms vierdejaars studenten, de LIO-studenten (Leraar In Opleiding) ofwel: startbekwame studenten. Zij nemen voor een langere periode (enkele dagen per week) een groep over. De leerkracht van die groep treedt dan op als mentor. Ook hebben wij stagiaires van het Dulon college uit Ede. Zij volgen de opleiding tot klassen- of onderwijsassistent, een opleiding op MBO-niveau. Zij verrichten hand- en spandiensten voor onze leerlingen. Ook begeleiden zij soms leerlingen individueel of in groepjes.

Scholing van de leerkrachten
Jaarlijks stellen wij het nascholingsplan waarin voorgenomen nascholingsactiviteiten worden opgenomen, op. Het is een onderdeel van het schoolplan en wij zien het als een instrument om gestalte te geven aan het bevorderen van de deskundigheid van ons personeel.

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw
In Collage bevinden zich de Wilhelminaschool, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang, de muziekschool, het sociaal-cultureel werk en de bibliotheek. Bij binnenkomst van het gebouw komen we in het cultuurplein. Hier staat een leestafel en er is een internetaansluiting.

Het schoolplan
Het schoolplan is een beleidsdocument. Dit document vormt de basis voor een gesprek over het huidige en gewenste onderwijs op school. Ook is het schoolplan het document waarin de school verantwoording aflegt aan de inspectie over het gevoerde schoolbeleid in een bepaalde periode. Het plan is een document dat om de vijf jaar in zijn geheel vervangen wordt. Wij zien het schoolplan als een kwaliteitsdocument, waarin het beleid wordt geformuleerd en vastgesteld. Ons schoolplan is een onmisbaar document in de school. Het biedt duidelijkheid aan iedereen. Het is daarnaast een groeidocument. Dit houdt in dat er steeds opnieuw aanpassingen in worden verwerkt.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work