Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren


CNS-basisschool Wilhelmina

 
Een brede basis, goed voor elkaar!

 

Visie

De samenleving verandert, en het onderwijs natuurlijk ook. Hier beschrijven wij onze basis, onze levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige visie. Jaarlijks onderzoeken teamleden in werkgroepen hoe we onze visie kunnen vormgeven. Ouders worden hiervan op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief, de website en thema-avonden. Het team vindt het belangrijk om met ouders in gesprek te zijn en te blijven over het onderwijs dat op onze school wordt gegeven.

 

Zingeving

 Mens zijn door samen te leven, samen te delen en samen te vieren.

 Het christelijk karakter van de school is zichtbaar in onze houding en in de aandacht die we geven aan godsdienstige vorming, in de vorm van ons onderwijs en de persoonlijke vorming van de kinderen. We helpen de kinderen ‘zin’ te geven aan hun bestaan. De bijbel is onze inspiratiebron, vertaald naar ieders persoonlijk leven en het samen leven. Christelijke feestdagen vieren we beurtelings intiem in de klas en als gemeenschap van leerlingen, ouders en team.

Hart, hoofd en handen

 CNS-basisschool Wilhemina helpt de kinderen hun sportieve, technische, muzikale en beeldende talenten te ontplooien.

De school ontplooit momenteel allerlei initiatieven om ook vanaf groep 3 meer balans te vinden in het werken met hoofd, hart en handen. Leren is voor ons informatie aannemen, maar ook zelf onderzoeken en experimenteren. Leren doe je zelf, maar ook samen met anderen. Door leren breder te zien, willen we de betrokkenheid van kinderen bij hun leerproces vergroten.

Veel aandacht gaat uit naar drama, beeldende vorming en muziek.

Techniek als vast onderdeel van het lesprogramma staat hoog op het prioriteitenlijstje van de school.

Veiligheid

CNS-basisschool Wilhelmina biedt kinderen veiligheid binnen hun leven en leren op school.

CNS-basisschool Wilhelmina biedt kinderen veiligheid binnen een vaste jaargroep in een groepslokaal. Regelmatig vinden groepsdoorbrekende activiteiten plaats, waardoor kinderen hun medeverantwoordelijkheid voor een veilige schoolomgeving beter leren ontdekken.

CNS-basisschool Wilhelmina biedt kinderen veiligheid in het leren. Kinderen mogen ervaren dat fouten maken bij leren hoort. Kinderen mogen op verschillende manieren leren, en kinderen leren samen.

Leren vraagt om ondersteuning en structuur, maar ook om uitdaging en prikkeling van nieuwsgierigheid. De Wilhelminaschool kent duidelijke afspraken voor alle bij de school betrokkenen. Rust, regelmaat en structuur zijn voor ons belangrijke principes om tot een prettige leef- en leeromgeving te komen.

CNS-basisschool Wilhelmina is een Leefstijlschool. Dat betekent dat we met de methode Leefstijl kinderen instrumenten willen bieden om vaardigheden voor het leven te leren, waarin goed zijn voor elkaar een belangrijke basis is.

 
O
ntwikkeling

Op CNS-basisschool Wilhelmina komen alle leerlingen tot leren, passend bij ieders mogelijkheden.

 In de groepen 1 en 2 vormt ontwikkelingsgericht onderwijs het beginpunt op onze school. Actieve betrokkenheid, communiceren en samenwerken staan centraal in wisselende thema’s.

 Het leren op CNS-basisschool Wilhelmina wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken. Voor de basisvaardigheden op de vakgebieden lezen, taal en rekenen vormen methodes een belangrijke leidraad om de leerdoelen en de einddoelen van de basisschool te bereiken.

Binnen de groep doen we zoveel mogelijk recht aan de verschillen tussen kinderen. Dit houdt in dat kinderen zoveel mogelijk op een bij hen passend niveau werken: we bieden de mogelijkheid te werken aan minimumdoelen, basisdoelen en verrijkingsdoelen. We werken met korte en duidelijke instructies, waardoor de kinderen de directe afhankelijkheid van leerkrachten tijdens het werken kunnen loslaten en hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor hun leren kunnen vergroten. De kinderen doen dat onder andere door te werken met dag- en weektaken. 

Volgen

Op CNS-basisschool Wilhelmina worden leerlingen gezien

 Over iedere leerling verzamelen we informatie zodat leerinhoud en aanpak afgestemd kunnen worden op hem of haar. We gebruiken in groep 1 en 2 Kijk en in groep 3 tot en met 8 voor de kernvakken het leerlingvolgsysteem Cito. We noteren toetsgegevens en observaties rond welbevinden en betrokkenheid. Ook de leerlingen vullen rond deze laatste thema’s vragenlijsten in.

Engels

 The world seems to become smaller for our kids

In alle groepen van CNS-basisschool Wilhelmina wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van spreek- en luistervaardigheid in het Engels. Er wordt gebruik gemaakt van veel bronnen en de school beschikt over een ruim aanbod van materialen.

 Samen

De leerlingen leren met respect te kijken naar hun omgeving en beseffen dat zij iets kunnen betekenen voor de ander.

CNS-basisschool Wilhelmina benadrukt de zin van samen leren. Samen leren betekent voor kinderen afhankelijkheid en verantwoordelijkheid van en voor elkaar. We helpen de kinderen daarbij door met hen samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen. Dit is een geschikte leersituatie om te werken aan de sociale en emotionele ontwikkeling en vormt een zeer waardevolle aanvulling op leersituaties binnen de school.

In contact met onze omgeving

 Wij maken onze leerlingen bewust van de wereld om hen heen

CNS-basisschool Wilhelmina is gehuisvest in Collage. We werken in dit mooie gebouw samen met Muziekplein Ede, Malkander (Peuterspeelzaal Klein Vossenhol en Buitenschoolse Opvang Ratjetoe), Sociaal Cultureel Centrum ’t Laag en Cultura (bibliotheek), om vanuit thema’s het onderwijsaanbod voor onze kinderen te vergroten. Mooie voorbeelden zijn de Kinderboekenweek in oktober, de Nationale Pannenkoekendag in maart en de gezamenlijke projecten.

 

CNS-basisschool Wilhelmina

 
Een brede basis, goed voor elkaar!

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work