Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie
In 2012 hebben wij onze missie voor de komende jaren vastgesteld. De missie waar we de toekomst mee in willen gaan luidt:

Wilhelminaschool:
jouw brede basis – goed voor elkaar!”

Visie
De samenleving verandert en het onderwijs beweegt mee. Het team van de Wilhelminaschool is zich daarvan bewust en wil naar ouders/verzorgers duidelijk maken welke keuzes er nu en in de toekomst worden gemaakt. Het team heeft de afgelopen jaren toegewerkt naar een einddocument, waarin zij haar levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige visie verwoordt. Dit einddocument bestaat uit een flink aantal 'Wilhelminakenmerken', waaraan het team zich heeft verbonden. Daarbij maakt het team gebruik van jaarplannen, waarin de doelen voor de komende jaren zijn vastgelegd.  Via de nieuwsbrief en thema-avonden en op andere manieren wil het team u regelmatig van de schoolontwikkeling op de hoogte houden. Het team vindt het belangrijk om met u als ouder/verzorger over het onderwijs dat op onze school wordt gegeven, in gesprek te zijn en te blijven. Van een goede relatie tussen ouders en school plukt uw kind de vruchten en daar gaat het uiteindelijk om.

Onze 'Wilhelminakenmerken':

  • Het christelijke karakter van de school is zichtbaar in de aandacht die we geven aan godsdienstige vorming, maar ook in de vorm van ons onderwijs en de persoonlijke vorming van de kinderen. We helpen de kinderen 'zin' te geven aan hun bestaan met de bijbel als onze inspiratiebron. We vertellen uit de bijbel, bidden en zingen en proberen deze bijbelse taal te vertalen naar het persoonlijke leven van de leerlingen. Mens worden door samen te leven, samen te delen en samen te vieren is op de Wilhelminaschool niet alleen 'van de groep', maar ook 'van de school'. Dit is bijvoorbeeld herkenbaar in het samen vieren van de christelijke feestdagen.
  • Ons streven kinderen te helpen 'zin' te geven aan hun bestaan is onlosmakelijk verbonden met een aantal kernwaarden waar wij voor staan. Dat wil zeggen dat in onze benadering van betrokkenheid, veiligheid en recht doen aan verschillen, onze identiteit herkenbaar is.
  • De Wilhelminaschool biedt kinderen veiligheid binnen een vaste en leeftijdsgebonden jaargroep en binnen een groepslokaal. Veilig leven is op onze school echter niet alleen gebonden aan de jaargroep en het groepslokaal. Overal in de school wordt geleefd; de kinderen hebben meerdere ruimtes tot hun beschikking. Regelmatig vinden activiteiten buiten de vaste groep plaats, waardoor kinderen hun basisplek even verlaten en medeverantwoordelijk voor een veilige schoolomgeving leren zijn.
  • De Wilhelminaschool biedt kinderen veiligheid in het leren: ze hoeven niet allemaal hetzelfde te leren of op dezelfde manier en ze leren samen. Leerlingen mogen op onze school ook ervaren dat fouten maken bij leren hoort.
  • Het leren op de Wilhelminaschool wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken. Voor de basisvaardigheden op de vakgebieden lezen, taal en rekenen, bepalen bewezen methodes in hoge mate het leerprogramma. Ook op andere vakgebieden bieden methodes ons de noodzakelijke ondersteuning. Deze benadering biedt ons houvast in het streven de kinderen de einddoelen van de basisschool te laten halen. Op deze manier houden wij zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Wij gebruiken daarvoor o.a. een leerlingvolgsysteem door alle groepen heen. Hier voegen wij nog iets aan toe: ruimte voor ontwikkeling in bredere zin. In de groepen 1 en 2 vormt ontwikkelingsgericht onderwijs het beginpunt op onze school. Binnen thema's leren kinderen van actieve betrokkenheid, van communiceren, van samenwerken. De school werkt aan een doorstart naar de overige groepen. Op deze manier willen we inhoud geven aan verschillende vormen van leren. Leren is informatie aannemen, maar ook zelf onderzoeken en experimenteren. Leren doe je zelf, maar ook samen met anderen. Leren vraagt om ondersteuning en structuur, maar ook om uitdaging en prikkeling van nieuwsgierigheid. Door leren breder te zien, willen we de betrokkenheid van kinderen bij hun leerproces vergroten zodat ze hier later in hun leven profijt van zullen hebben.
  • Op de Wilhelminaschool werken kinderen veel binnen hun eigen groep. De school kent echter geen zuiver klassikale benadering. Binnen de groep doen we zoveel mogelijk recht aan de verschillen tussen kinderen. Dit houdt in dat we binnen de organisatie van ons onderwijs, kinderen helpen zoveel mogelijk op een bij hen passend niveau te werken. We werken niet met individuele leerlijnen voor ieder kind, maar bieden kinderen wel de mogelijkheid met minimumdoelen, basisdoelen en verrijkingsdoelen te werken. Zelfstandigheid van kinderen is daarbij van groot belang. We werken met korte en duidelijke instructies, waardoor de kinderen de directe afhankelijkheid van leerkrachten tijdens het werken kunnen loslaten en hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor hun leren kunnen vergroten. De kinderen doen dat onder andere binnen het werken met dag- en weektaken.
  • De Wilhelminaschool benadrukt de zin van samen leren. Samen leren betekent voor kinderen afhankelijkheid en verantwoordelijkheid van en voor elkaar. We helpen de kinderen daarbij door met hen samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen. De Wilhelminaschool ziet in dit samenwerkend leren een zeer waardevolle aanvulling op leersituaties binnen de school.
  • Samen leren vormt voor kinderen een geschikte leersituatie om te werken aan hun sociale en emotionele ontwikkeling. De sociale en emotionele ontwikkeling is van elke dag en krijgt op de Wilhelminaschool veel aandacht. De Wilhelminaschool is een Leefstijlschool. Dat betekent dat we met de methode Leefstijl kinderen instrumenten willen bieden om vaardigheden voor het leven te leren, waarin goed zijn voor elkaar een belangrijke basis is.
  • De Wilhelminaschool kent duidelijke afspraken voor alle bij de school betrokkenen. Rust, regelmaat en structuur zijn voor ons belangrijke principes om tot een prettige leef- en leeromgeving te komen.
  • De Wilhelminaschool richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Naast de al eerder genoemde cognitieve (kennis), sociale en emotionele ontwikkeling biedt de school veel ruimte aan de lichamelijke en creatieve ontwikkeling. Kinderen wordt de kans geboden aan hun sportieve, muzikale en beeldende talenten te werken. De school wil op deze manier een eenzijdige benadering van bepaalde ontwikkelingsgebieden voorkomen en streeft naar een goede balans binnen het programma. Op deze manier willen we de kinderen voldoende ontplooiingsmogelijkheden bieden. Ook in deze benadering ziet de Wilhelminaschool de kans kinderen veiligheid te bieden binnen hun leven en leren op school.

De Wilhelminaschool is sinds de zomer van 2010 gehuisvest in Collage. We werken in dit mooie gebouw samen met een aantal partners. Met Cultura (bibliotheek en muziekschool), Welstede (Peuterspeelzaal Klein Vossenhol en Buitenschoolse Opvang Ratjetoe) en Sociaal Cultureel Centrum ’t Laag, is in het schooljaar 2010-2011 een start gemaakt om vanuit thema’s het onderwijsaanbod voor onze kinderen te vergroten. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Kinderboekenweken in oktober, de Nationale Pannenkoekendag eind maart en de gezamenlijke projecten. De Wilhelminaschool is blij met de eerste successen en ziet uit naar een intensivering van de samenwerking in de komende jaren, waardoor het onderwijsaanbod voor onze kinderen van nieuwe initiatieven wordt voorzien en de school als onderdeel van Collage een functie kan krijgen in de wijk. Zo willen we onze omgeving graag bij ons onderwijs betrekken en willen we betekenis hebben voor onze samenleving.

 

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work