Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Op 23 juni 2014 heeft de inspectie de Wilhelminaschool bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken.

Tijdens het onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op onze school beoordeeld met een beperkte set indicatoren. Hiermee wordt overeenkomstig de Wet op het

Onderwijstoezicht (WOT) beoordeeld of de school op belangrijke onderdelen onderwijs voldoende kwaliteit biedt. Deze indicatoren hebben betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg.

 

Het onderzoek op de Wilhelminaschool bestond uit de volgende activiteiten:

· een controle van de aanwezigheid van de schoolgids en het schoolplan bij de inspectie;

· een toets op de aanwezigheid van informatie over enkele wettelijk verplichte onderdelen in de schoolgids en het schoolplan;

· een controle op de onderwijstijd die de school heeft gepland;

· analyse van jaardocumenten en andere documenten en gegevens over de school die bij de inspectie aanwezig zijn;

· schoolbezoek, waarbij schooldocumenten, handelingsplannen en groepsplannen zijn bestudeerd en enkele groepsbezoeken zijn afgelegd voor het beoordelen van de planmatige uitvoering van de zorg;

· gesprekken met de directie en de intern begeleider en een vertegenwoordiger van het bestuur zijn gevoerd.

 

De conclusie van de inspecteur:

 

Kwaliteit:

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de Wilhelminaschool op de onderzochte onderdelen bijna volledig op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.

 

Naleving:

De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. In tegenstelling tot de positieve punten is de verantwoording aan de ouders over de onderwijskwaliteit onvoldoende. We verantwoorden ons wel over de eindresultaten, maar we geven hierbij alleen getalsmatige informatie. De resultaten worden niet toegelicht en verklaard. Dit is dus een belangrijk aandachtspunt voor ons. Hier zijn we inmiddels mee gestart door u hierover regelmatig inhoudelijke informatie te geven in de nieuwsbrieven.

Voor een overzicht van alle normindicatoren verwijzen we u naar het Toezichtkader po/vo 2012 op
www.onderwijsinspectie.nl. Ook het inspectierapport kunt u op die site vinden. 

 

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work