Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

 

Verlofregeling/Verzuim van school
We ontvangen graag een berichtje van de ouders als de kinderen de school verzuimen door bijv. ziekte, bezoek aan een dokter of tandarts. Ook als de kinderen om één of andere reden niet mee kunnen doen met gymnastiek of zwemmen, worden we hier graag over ingelicht. Tussen 8.15 uur en 8.25 uur is het moment om hierover te bellen. Wanneer een leerling niet naar school kan komen maar wel in staat is om huiswerk te maken, zal de leerkracht zoveel mogelijk proberen huiswerk mee te geven. Van ouders verwachten wij dat zij ervoor zorgen dat hun kind het huiswerk maakt.

Extra verlofdagen
In bijzondere/specifieke gevallen en alléén met schriftelijke toestemming van de directie, kan een extra vrije dag worden verleend. Een aanvraag voor een vrije dag moet tijdig bij de directie van de school worden aangevraagd en minstens zes weken van tevoren. Dit is een besluit van de leerplichtwet en de directie heeft zich aan deze regels te houden.

Het formulier voor het aanvragen van extra verlofdagen klik hier. 

Vakantie buiten de schoolvakanties
Het is niet toegestaan om buiten de schoolvakanties met vakantie te gaan. Er is één uitzondering, namelijk als de aard van het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Op ongeoorloofd verzuim voor vakanties, zogenaamd ‘luxe-verzuim’, wordt streng toezicht gehouden. Wanneer een leerling ongeoorloofd verzuimt, moet de directie daarvan melding maken bij de leerplichtambtenaar. 


Schorsing en verwijdering
Op elke school, dus ook bij ons, kunnen zich met een leerling problemen voordoen, die er toe kunnen leiden dat het bevoegd gezag met toepassing van artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) uiteindelijk besluit tot het (tijdelijk) verwijderen/schorsen van de betreffende leerling. De verwijdering/schorsing van leerlingen valt volgens de WPO onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Tot verwijdering kan worden overgegaan wanneer er sprake is van ernstig wangedrag van een leerling. Verwijdering kan ook plaatsvinden vanwege wangedrag van ouders van een leerling en de relatie tussen ouders en school onherstelbaar verstoord is. Een tijdelijke verwijdering is aan de orde wanneer de bestuurder of directie bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. 
De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work