Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren


Wat is de medezeggenschapsraad ?

Net als andere scholen heeft de Wilhelminaschool een Medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Wilhelminaschool bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 personeelsleden, die allen 3 jaar MR-lid zijn. De leden van de MR vertegenwoordigen hun achterban en worden hieruit gekozen. Men kan lid worden van de MR door zich verkiesbaar te stellen als er een vacature is. 

De Wilheminaschool maakt deel uit van een groep van 14 scholen die onder de vlag van CNS opereren. CNS heeft een schoolbestuur dat onder leiding staat van een algemeen directeur. De meeste beleidsmatige zaken worden op CNS niveau besloten. Medezeggenschap voor de 16 CNS scholen vindt plaats via de GMR (= gemeenschappelijke MR). In de GMR neemt van elke school 1 persoon zitting. Bij de Wilhelminaschool is dat één van de leden van de MR. 

De MR praat, adviseert en beslist mee over alles wat de school aangaat. Belangrijke besluiten die de directie wil nemen moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR haar standpunten kenbaar maken aan de directie. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. De MR vergadert ongeveer 8 keer per schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders en leerkrachten staat het vrij deze vergaderingen bij te wonen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de leden van de MR. U kunt ons ook een mailtje sturen.   


Wie zitten er in de medezeggenschapsraad ?
Namens de ouders:

 
Marjolein Klievink
Voorzitter

      
Erik-Jan Slot-Rebel
      
Bregje Ritzerfeld 
Namens het personeel:

 
Juf Elisabeth

      
Juf Ineke 
      
Meester Joost


Reglementen en Jaarplanning

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work